รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046030711103-5 นายพงศกร ศิลปเสวต วิศวกรรมโยธา10
2 046030711105-0 นายสองเกษม ทองน้อย วิศวกรรมโยธา10
3 046030711107-6 นายภาณุวัฒน์ พรมนัส วิศวกรรมโยธา10
4 046030711110-0 นายจีรศักดิ์ โปงกันทา วิศวกรรมโยธา10
5 046030711111-8 นายยุทธนา เนียมหอม วิศวกรรมโยธา10
6 046030711114-2 นายยศพล นาคะประเสริฐ วิศวกรรมโยธา10
7 046030711120-9 นายวัชระ ศรีเชย วิศวกรรมโยธา10
8 046030711121-7 นายอภิชาติ เนตรสว่าง วิศวกรรมโยธา10
9 046030711128-2 นายพรฐนัท ลิ้มสมบุญ วิศวกรรมโยธา10
10 046030711136-5 นายต้น วงษ์นิรันดร วิศวกรรมโยธา10
11 046030711137-3 นายนัฐพงษ์ งามตรง วิศวกรรมโยธา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:22:25