รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025940421011-6 นางสาวธีราพร รุ่งแจ้ง การจัดการ40
2 025940421025-6 นางสาวสิริธร ร่วมรักษ์ การจัดการ40
3 025940421027-2 นางสาวสุพรรณี ลีละออง การจัดการ40
4 025940421031-4 นางสาวหทัยชนก ปิ่นประดับ การจัดการ40
5 025940421509-9 นางสาวมัลลิกา ทะนารัมย์ การจัดการ40
6 026130441001-0 นางสาวอุบลรัตน์ วงษ์สีดา เศรษฐศาสตร์10
7 026130441002-8 นางสาวภัทรสุดา กุลพญา เศรษฐศาสตร์10
8 026130441003-6 นายสุกฤต เซี่ยงว่อง เศรษฐศาสตร์10
9 026130441004-4 นางสาวณัฐณิชา ฉัตรเฉลิม เศรษฐศาสตร์10
10 026130441005-1 นางสาวกชพร ขุนประจง เศรษฐศาสตร์10
11 026130441006-9 นางสาวแสงเทียน ลือประเสริฐ เศรษฐศาสตร์10
12 026130441007-7 นางสาวกรณ์ณัฐภรณ์ ทัดสุขสุวรรณ เศรษฐศาสตร์60
13 026130441008-5 นายสุธี นิลเกษม เศรษฐศาสตร์10
14 026130441009-3 นางสาวพิมพ์พิชา สุทธิมาลย์ เศรษฐศาสตร์80
15 026130441010-1 นางสาวปวีณา ชิตวิลัย เศรษฐศาสตร์10
16 026130441011-9 นายเพชร นาควิเชียร เศรษฐศาสตร์10
17 026130441013-5 นายสุเมธ พรหมฟัง เศรษฐศาสตร์10
18 026130441015-0 นายจิรศักดิ์ จันทมนตรี เศรษฐศาสตร์10
19 026130441016-8 นายวรพล จันทร์หอม เศรษฐศาสตร์10
20 026130441017-6 นางสาวสมฤดี นิลบุตรดา เศรษฐศาสตร์10
21 026130441018-4 นางสาวสุชาวดี มรรคสิริสุข เศรษฐศาสตร์80
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 5:29:57