รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม6
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040411001-7 นางสาวสิริวรรณ มหึเมือง การตลาด70
2 026040411002-5 นางสาวศิรินภา ทังเจริญ การตลาด10
3 026040411003-3 นางสาวธนัชชา เจียมคงอยู่ การตลาด10
4 026040411006-6 นายอนันต์ สายใจ การตลาด10
5 026040411007-4 นางสาวจิราณี นงค์เยาว์ การตลาด10
6 026040411008-2 นางสาวธนาภรณ์ พัฒนเกรียงไกร การตลาด10
7 026040411012-4 นายสุรเชษฐ์ สีทองคำ การตลาด11
8 026040411013-2 นายณัฐกิตติ์ ยิ่งเจริญ การตลาด10
9 026040411014-0 นางสาววรัญญา พิศภูมี การตลาด10
10 026040411015-7 นางสาววรรษชล แซ่ลึ่ง การตลาด11
11 026040411016-5 นายรังสิมันต์ โพธิ์พูลเงิน การตลาด80
12 026040411017-3 นายนพนนท์ ศรีทองวรกุล การตลาด10
13 026040411018-1 นายคงกฤช สังขจันทร์ การตลาด10
14 026040411019-9 นางสาวณัฏฐณิชา นาคสมบูรณ์ การตลาด70
15 026040411020-7 นางสาวรัตนาภรณ์ กลางชนีย์ การตลาด10
16 026040411021-5 นายณัฐวุฒิ พารุ่ง การตลาด10
17 026040411022-3 นายพงศ์พันธ์ ศรีทัศนีย์ การตลาด10
18 026040411023-1 นางสาวทัตพิชา โมคศักดิ์ การตลาด10
19 026040411024-9 นางสาววราภรณ์ แดงนา การตลาด70
20 026040411026-4 นายสหศักย์ กะดี่ การตลาด10
21 026040411027-2 นางสาวจิราพัชร อินทร์กล่อม การตลาด10
22 026040411028-0 นายศุภกร เปียตี้ การตลาด10
23 026040411030-6 นายวรพงศ์ ชาญปรีชา การตลาด10
24 026040411031-4 นางสาวพัชรา เรืองเดชขจรกิจ การตลาด80
25 026040411032-2 นางสาวนิศากร พยงค์น้อย การตลาด10
26 026040411033-0 นางสาวมนต์นภา สุดสวาท การตลาด10
27 026040411034-8 นายนนทวัฒน์ นิลแฉล้ม การตลาด10
28 026040411037-1 นางสาวจิรัชญา คำถา การตลาด80
29 026040411038-9 นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิชัย การตลาด10
30 026040411039-7 นางสาวนาราภัทร ภุมมรานันท์ การตลาด10
31 026040411040-5 นางสาวกาญจนา พุ่มมี การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:46:09