รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0402215-1 : Digital and Innovation Marketing
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 025830471043-1 นายเกียรติศักดิ์ จั่นเพิ้ง การตลาด10
2 026030411006-7 นางสาวเกวรินทร์ สายขุน การตลาด10
3 026030411032-3 นางสาวธิดารัตน์ สวาสดิ์วงค์ การตลาด10
4 026030411033-1 นางสาวเบ็ญรัตน์ เคนสวนมอญ การตลาด10
5 026030411038-0 นางสาวทิพย์วดี อู่ขำ การตลาด10
6 026030411039-8 นางสาวสุธินี เอกธำรงกิจการ การตลาด10
7 026030411040-6 นางสาวญาณิศา เมืองแสน การตลาด80
8 026030411041-4 นางสาววิลาวัลย์ ตองติดลำ การตลาด10
9 026030411042-2 นางสาววิธิดา ดวงตา การตลาด10
10 026030411043-0 นางสาวเกวลิน หมีปาน การตลาด10
11 026030411044-8 นางสาวใบหยก หงษ์ทอง การตลาด10
12 026030411045-5 นางสาวธาราพร พุทธรัตน์ การตลาด10
13 026030411046-3 นายอนวัช วงค์สวัสดิ์ การตลาด10
14 026030411047-1 นางสาวธนพร ศรีมณฑล การตลาด10
15 026030411048-9 นางสาวสุภัคพร หิรัญเสถียร การตลาด10
16 026030411050-5 นางสาวจิรพันธ์ ประดิษฐ์การย์ การตลาด10
17 026030411051-3 นางสาวภัทรชนก ขวดทอง การตลาด10
18 026030411052-1 นายศิวะ เหมือนครุธ การตลาด10
19 026030411053-9 นางสาวเมทิณี สุวิทยะศิริ การตลาด10
20 026030411055-4 นายชาญยุทธ ศรีเล็ก การตลาด10
21 026030411056-2 นางสาวสุชาดา แผ้วใจดี การตลาด10
22 026030411059-6 นางสาวพรชิตา ตะเภาพงษ์ การตลาด10
23 026030411060-4 นางสาวอาภัสรา ไตรบุตรี การตลาด12
24 026030411061-2 นางสาวจิตติมา เลิศพลังเวทย์ การตลาด10
25 026030411063-8 นายกฤษณ์ ภากรณ์ประเสริฐ การตลาด10
26 026030411070-3 นายธีรโชติ ไชยโก การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:07:11