รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม4
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030411001-8 นายนครินทร์ มีขวด การตลาด10
2 026030411002-6 นางสาวประวิวรดา โพธิ์งาม การตลาด10
3 026030411003-4 นายพุฒิพงศ์ ไชยชนะ การตลาด60
4 026030411004-2 นางสาวชลดา มาดี การตลาด80
5 026030411007-5 นางสาวชนัญญา ชาญณรงค์ การตลาด10
6 026030411010-9 นางสาวจิราพัชร สิงห์น้อย การตลาด10
7 026030411011-7 นางสาวจิราภรณ์ จอมหงษ์ การตลาด10
8 026030411013-3 นางสาววริศรา ศรีระพงษ์ การตลาด10
9 026030411014-1 นางสาวพิชญา ทองจุน การตลาด10
10 026030411015-8 นางสาวเสาวณีย์ ถิ่นฟ้าหลวง การตลาด10
11 026030411016-6 นายจิรายุ สุทโธ การตลาด10
12 026030411017-4 นายณัฐพนธ์ ศรีเผือก การตลาด10
13 026030411018-2 นางสาวเบญจวรรณ พลอยบริสุทธิ์ การตลาด10
14 026030411019-0 นางสาวนัยนา ศรีลาชัย การตลาด10
15 026030411021-6 นายธนกร ขัดชมภู การตลาด10
16 026030411022-4 นางสาวจิตตรา นาคแก้ว การตลาด70
17 026030411023-2 นายอมเรศ สิริวัฒนเสถียร การตลาด10
18 026030411024-0 นายวรโชติ ฉัตรอนันทเวช การตลาด10
19 026030411026-5 นายทรงยศ สุภาคดี การตลาด10
20 026030411030-7 นางสาวถิระณิชา ยุกติรัตน์ การตลาด10
21 026030411035-6 นายอวสร คงประเสริฐ การตลาด10
22 026030411049-7 นายนราวิชญ์ สุขโกศล การตลาด10
23 026030411055-4 นายชาญยุทธ ศรีเล็ก การตลาด10
24 026030411056-2 นางสาวสุชาดา แผ้วใจดี การตลาด10
25 026130411003-2 นายภราดร ทวยเจริญ การตลาด12
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:21:59