รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040431502-0 นางสาวกาญจนาพร แดนกาไสย การบัญชี10
2 026040431503-8 นางสาวรัตนาพร แดนกาไสย การบัญชี70
3 026040431505-3 นายอรรฆพร โพธิ์สุวรรณพร การบัญชี10
4 026040431506-1 นางสาวภัสศร ไชยะ การบัญชี10
5 026040431507-9 นางสาวรุธิรา ลุนศิริ การบัญชี10
6 026040431508-7 นางสาวณัฏฐาพร อุปัชฌาย์ การบัญชี10
7 026040431509-5 นางสาวฐิติมา พยัคฆ์คุ้ม การบัญชี10
8 026040431511-1 นางสาวพรนภา ตระกูลตั้งจิตร การบัญชี10
9 026040431512-9 นางสาวสวรรณยา นิยมพลอย การบัญชี70
10 026040431513-7 นางสาวจุฑาธิป ขุนราช การบัญชี10
11 026040431514-5 นางสาวกมลชนก สร้างพล การบัญชี12
12 026040431515-2 นายเบ็น คชาภิชาติ การบัญชี10
13 026040431516-0 นางสาวยุวดี สมศรี การบัญชี10
14 026040431517-8 นายศิวดลย์ กองมิตรชัย การบัญชี40
15 026040431518-6 นางสาวกฤษดาภรณ์ สายรัตน์ การบัญชี10
16 026040431519-4 นางสาวพรสุดา พรมพักตร์ การบัญชี10
17 026040431520-2 นางสาวพรกนก วงศ์เครือศร การบัญชี10
18 026040431521-0 นางสาวพรนิพา แจ้งอรุณ การบัญชี10
19 026040431522-8 นางสาวนัทฐกาญน์ แววสีงาม การบัญชี10
20 026040431524-4 นางสาววิษราภรณ์ ด่านจาก การบัญชี10
21 026040431525-1 นายธรณิศร ดิษบรรจง การบัญชี10
22 026040431528-5 นางสาวพิมพ์ชนก บัวโรย การบัญชี10
23 026040431529-3 นางสาววรยา สุ่นปุย การบัญชี12
24 026040431530-1 นางสาวอุบลรัตน์ วารีเจริญ การบัญชี40
25 026040431532-7 นางสาวนารีรัตน์ ศรีล้ำ การบัญชี10
26 026040431533-5 นางสาวปริชาด ไชยทอง การบัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 6:31:02