รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040421504-8 นายกฤษ กำจร การจัดการ10
2 026040421505-5 นายธวัชชัย ภูมี การจัดการ10
3 026040421506-3 นางสาวเบญจรัตน์ อมรเดโช การจัดการ10
4 026040421507-1 นางสาวจริยาพร สร้อยประสงค์ การจัดการ10
5 026040421508-9 นางสาวภิญญดา เมืองรักษา การจัดการ10
6 026040421509-7 นางสาวเกศรา รอดทอง การจัดการ10
7 026040421511-3 นางสาวอชาภรณ์ ท้วมอุปถัมภ์ การจัดการ11
8 026040421514-7 นางสาวกัญญภัสสร์ แพงคำ การจัดการ10
9 026040451506-6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภนุช ภาพโพธิ การจัดการ10
10 026040451509-0 นางสาวณัฐสุนีย์ เอมซ์บุตร การจัดการ10
11 026040451515-7 นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน การจัดการ80
12 026140421527-7 นางสาวสุธิกานต์ ภู่ยงกิ่น การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:26:01