รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040421001-5 นางสาวโสมอุษา พลนิกร การจัดการ10
2 026040421002-3 นางสาวธีมาพร ลือชัย การจัดการ10
3 026040421003-1 นางสาวปุณยนุช อินนาจักร์ การจัดการ10
4 026040421004-9 นางสาวนงนภัส สอนเต็ม การจัดการ10
5 026040421005-6 นางสาวกนกวรรณ สุรินทร การจัดการ10
6 026040421006-4 นางสาวบุษยมาศ จันทร์สวี การจัดการ10
7 026040421007-2 นางสาวอรวี วังสตัง การจัดการ10
8 026040421008-0 นายณัฐพล ผิวทองดี การจัดการ10
9 026040421009-8 นางสาวมาริษา มาตุรินทร์ การจัดการ11
10 026040421010-6 นางสาวลลิตา พันธ์ยักษ์ การจัดการ11
11 026040421011-4 นางสาวปัญญารัตน์ จันทร์พูล การจัดการ10
12 026040421012-2 นางสาวสมิตา ขาวสนิท การจัดการ10
13 026040421015-5 นายฐาพล สุขสุโฉม การจัดการ10
14 026040421017-1 นางสาวสุปรียา มังคล้าย การจัดการ11
15 026040421020-5 นายทรงภพ สรรเพชร การจัดการ10
16 026040421022-1 นางสาวกษิรา กอบกุลจิรภัทร การจัดการ10
17 026040421023-9 นางสาวเบญจวรรณ บุญนุช การจัดการ10
18 026040421024-7 นายทศพล พิศลยบุตร การจัดการ10
19 026040421025-4 นางสาวดวงใจ บางเพลิง การจัดการ10
20 026040421027-0 นางสาวอนุสรา ปัญญา การจัดการ10
21 026040421028-8 นางสาวกรรณิกา หาญกลิ้ง การจัดการ10
22 026040421029-6 นางสาวรุ้งนภา เผือกปลั่ง การจัดการ10
23 026040421030-4 นางสาวพวียา กลั่นหมอ การจัดการ10
24 026040421031-2 นางสาวกาญจนา ปานจันทร์ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:39:29