รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026040421001-5 นางสาวโสมอุษา พลนิกร การจัดการ40
2 026040421002-3 นางสาวธีมาพร ลือชัย การจัดการ40
3 026040421003-1 นางสาวปุณยนุช อินนาจักร์ การจัดการ40
4 026040421004-9 นางสาวนงนภัส สอนเต็ม การจัดการ40
5 026040421005-6 นางสาวกนกวรรณ สุรินทร การจัดการ40
6 026040421006-4 นางสาวบุษยมาศ จันทร์สวี การจัดการ40
7 026040421007-2 นางสาวอรวี วังสตัง การจัดการ40
8 026040421008-0 นายณัฐพล ผิวทองดี การจัดการ40
9 026040421009-8 นางสาวมาริษา มาตุรินทร์ การจัดการ11
10 026040421010-6 นางสาวลลิตา พันธ์ยักษ์ การจัดการ11
11 026040421011-4 นางสาวปัญญารัตน์ จันทร์พูล การจัดการ40
12 026040421012-2 นางสาวสมิตา ขาวสนิท การจัดการ40
13 026040421013-0 นางสาววราภรณ์ ชายทอง การจัดการ10
14 026040421014-8 นางสาวอารดา สิงห์พงษ์ การจัดการ40
15 026040421015-5 นายฐาพล สุขสุโฉม การจัดการ40
16 026040421016-3 นางสาวคล้ายวาด แซ่เอี้ยว การจัดการ10
17 026040421017-1 นางสาวสุปรียา มังคล้าย การจัดการ11
18 026040421020-5 นายทรงภพ สรรเพชร การจัดการ40
19 026040421021-3 นายอิทธิวัตร นิธิไชยพงษ์ การจัดการ10
20 026040421022-1 นางสาวกษิรา กอบกุลจิรภัทร การจัดการ10
21 026040421023-9 นางสาวเบญจวรรณ บุญนุช การจัดการ40
22 026040421024-7 นายทศพล พิศลยบุตร การจัดการ10
23 026040421025-4 นางสาวดวงใจ บางเพลิง การจัดการ10
24 026040421026-2 นางสาวมัลลิกา สุธรรม การจัดการ10
25 026040421027-0 นางสาวอนุสรา ปัญญา การจัดการ10
26 026040421028-8 นางสาวกรรณิกา หาญกลิ้ง การจัดการ10
27 026040421029-6 นางสาวรุ้งนภา เผือกปลั่ง การจัดการ40
28 026040421030-4 นางสาวพวียา กลั่นหมอ การจัดการ10
29 026040421031-2 นางสาวกาญจนา ปานจันทร์ การจัดการ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:31:00