รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 036130331004-5 นางสาวภูแก้ว แสงชวลิต ประมง65
2 036130352001-5 นางสาวกนกวรรณ บุษราคำ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
3 036130352002-3 นางสาวพรนภา พันธ์พิริยะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
4 036130352003-1 นางสาวศศิภา หงษ์กลาย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
5 036130352004-9 นายอัครพนธ์ ดวงประทุม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
6 036130352005-6 นางสาวสุธาสิณี เครือหมู เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
7 036130352006-4 นางสาวสุกัญญา สมนะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
8 036130352007-2 นายบัณฑิต รุ่งแจ้ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.26.182.28:17/9/2562 18:09:31