รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041004-1 : Community Ways
กลุ่ม3
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 036140374001-8 นายชานนท์ กลิ่นมาลี วิศวกรรมไฟฟ้า10
2 036140374002-6 นายรุ่งภพ หรินทรานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
3 036140374003-4 นายสิทธิโชค เพ็งวัน วิศวกรรมไฟฟ้า10
4 036140374004-2 นายพรหมลิขิต แก้วประสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
5 036140374005-9 นายไตรภพ ยางนอก วิศวกรรมไฟฟ้า10
6 036140374006-7 นายศิริพงศ์ รัตนธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า10
7 036140374007-5 นายศุภนัฐ กรวยทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า80
8 036140374008-3 นายภาณุพงศ์ พรมจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
9 036140374009-1 นายภาณุรุจ โทบุราณ วิศวกรรมไฟฟ้า80
10 036140374010-9 นางสาวกรองทอง โสดดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
11 036140374011-7 นายอุดมศักดิ์ หล่อเหลี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้า10
12 036140374012-5 นายมนัส พรมดี วิศวกรรมไฟฟ้า10
13 036140374013-3 นายกิตติทิพย์ อินทองคำ วิศวกรรมไฟฟ้า10
14 036140374014-1 นายณัฐวัตร บ้านแก วิศวกรรมไฟฟ้า10
15 036140374015-8 นายวรเมธ อ้นมงคล วิศวกรรมไฟฟ้า10
16 036140374016-6 นายภัทรายุธ วัฒนะ วิศวกรรมไฟฟ้า10
17 036140374017-4 นายกฤษฎา บรรพต วิศวกรรมไฟฟ้า10
18 036140374018-2 นายชนินทร์ แววปราชญ์ วิศวกรรมไฟฟ้า10
19 036140374019-0 นายจิรวัฒน์ ลัดลอย วิศวกรรมไฟฟ้า10
20 036140374020-8 นายปิยวัฒน์ วงศ์สุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
21 036140374021-6 นายณฐกมล เผ็งเหลา วิศวกรรมไฟฟ้า10
22 036140374022-4 นายพรพิพัฒน์ ฉายอรุณ วิศวกรรมไฟฟ้า10
23 036140374023-2 นายวิษนุ เริงรัง วิศวกรรมไฟฟ้า10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 17:00:55