รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 035930251001-1 นางสาวกนกวรรณ ช้อยเพ็ง การจัดการโลจิสติกส์10
2 035930251002-9 นางสาวกัณฑ์ เหรียญเจริญ การจัดการโลจิสติกส์10
3 035930251004-5 นางสาวศิรินันท์ ชมดี การจัดการโลจิสติกส์10
4 035930251005-2 นางสาวชลธิฌา เหลือหลาย การจัดการโลจิสติกส์10
5 035930251006-0 นายอนุชิต ด่านปราจีน การจัดการโลจิสติกส์10
6 035930251011-0 นางสาวสุภาพร เชื้อรามัญ การจัดการโลจิสติกส์10
7 035930251012-8 นางสาวจันทรวรรณ เงินนาค การจัดการโลจิสติกส์10
8 035930251013-6 นางสาวประภัสสร กรอบกระจก การจัดการโลจิสติกส์10
9 035930251014-4 นางสาวชนิดาภา มิตรเพื่อนบ้าน การจัดการโลจิสติกส์10
10 035930251015-1 นางสาวนพวรรณ คงจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์10
11 035930251017-7 นางสาวขนิษฐา สำโรง การจัดการโลจิสติกส์10
12 035930251018-5 นางสาวชนิดนารถ อ่านพินิจ การจัดการโลจิสติกส์10
13 035930251023-5 นายนัยสยาม ทิณรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์10
14 035930251024-3 นายกฤตเมธ วรเลิศ การจัดการโลจิสติกส์10
15 035930251025-0 นายอัครวินท์ ทองแดง การจัดการโลจิสติกส์10
16 035930251026-8 นายตะวัน หวังดี การจัดการโลจิสติกส์10
17 035930251028-4 นางสาวณิชกานต์ สนลา การจัดการโลจิสติกส์10
18 035930251029-2 นางสาวศศินิภา ศรีวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์10
19 035930251031-8 นายกำชัย วงศ์ใหญ่ การจัดการโลจิสติกส์10
20 035930251032-6 นางสาวยศวดี รจนัย การจัดการโลจิสติกส์10
21 035930251035-9 นายวรวิทย์ แก้ไข การจัดการโลจิสติกส์10
22 035930251036-7 นางสาวธีร์จุฑา จันทิหล้า การจัดการโลจิสติกส์10
23 035930251039-1 นายศิวกร จันทวรรณ การจัดการโลจิสติกส์10
24 035930251040-9 นายวุฒิชัย ชัยมงคล การจัดการโลจิสติกส์10
25 035930251041-7 นายธงชัย สายทอง การจัดการโลจิสติกส์10
26 035930251042-5 นายอิทธิกุล สุริวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
27 035930251045-8 นางสาวปัทมพร รุณเกษม การจัดการโลจิสติกส์10
28 035930251046-6 นายภานุพงศ์ แสนดัง การจัดการโลจิสติกส์10
29 035930251047-4 นางสาวสิริรัตน์ เอมวรรธนะ การจัดการโลจิสติกส์12
30 035930251048-2 นายอุชุกร จั่นพา การจัดการโลจิสติกส์80
31 035930251049-0 นางสาวเจนจิรา สีป่าหญ้า การจัดการโลจิสติกส์10
32 035930251051-6 นายภาณุสิทธิ์ อิ่มกมล การจัดการโลจิสติกส์10
33 035930251052-4 นางสาวเสาวลักษณ์ หร่ายวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
34 035930251055-7 นางสาวจีราภรณ์ คามาวาส การจัดการโลจิสติกส์10
35 035930251057-3 นางสาวจิดาภา นรากร การจัดการโลจิสติกส์10
36 035930251058-1 นางสาวสุกัญญา กลิ่นขจร การจัดการโลจิสติกส์10
37 035930251059-9 นางสาวอัฐภิญญา บัวพุทธ การจัดการโลจิสติกส์10
38 035930251061-5 นางสาวอุไรรัตน์ กาบคำ การจัดการโลจิสติกส์10
39 035930251062-3 นางสาวจิรวรรณ ดาให้ การจัดการโลจิสติกส์10
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
40 036130353002-2 นางสาวพัณณิตา ชากวิเศษ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
41 036130353003-0 นางสาวพิณรภัทร สาเพ็ชร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม70
42 036130353004-8 นายศุภกร บุตรศรีภูมิ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
43 036130353005-5 นางสาวสกุลรัตน์ ผันมา เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
44 036130353006-3 นายชลัมพล กิจประเสริฐ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
45 036130353007-1 นางสาวสุมาลินี สีแดง เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
46 036130353008-9 นางสาวอนัญญา จันทโรบล เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:43:24