รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม5
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036040211026-4 นายชุติพงศ์ ธรรมสอน การจัดการ10
2 036040211028-0 นางสาวสุพัตรา สุวรรณกล่อม การจัดการ40
3 036140251001-6 นายกฤษณะพล ขจรวงค์ การจัดการโลจิสติกส์10
4 036140251002-4 นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ ศรสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์10
5 036140251003-2 นางสาวสิรินุช ขันคู่ การจัดการโลจิสติกส์10
6 036140251004-0 นางสาวเพ็ญนภา ทองสุทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์10
7 036140251005-7 นายวัฒนา วิสิทธิวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์10
8 036140251006-5 นางสาวชลิตา เจริญวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์10
9 036140251007-3 นางสาวอารียา ม้าจีน การจัดการโลจิสติกส์80
10 036140251009-9 นายเกศฎาวัตร จำปาทอง การจัดการโลจิสติกส์80
11 036140251010-7 นางสาวณัฐมล เทียนมณี การจัดการโลจิสติกส์10
12 036140251011-5 นางสาวสุพัตรา แก้วไตรรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์70
13 036140251012-3 นายเอกรัฐ สิทธิวิภัทร การจัดการโลจิสติกส์80
14 036140251013-1 นางสาวฐิติมา ขาวสะอาด การจัดการโลจิสติกส์10
15 036140251014-9 นายปรีชา กาลจักร การจัดการโลจิสติกส์10
16 036140251015-6 นางสาวมินตรา ภูธนะกูล การจัดการโลจิสติกส์10
17 036140251016-4 นางสาวแก้วกานต์ สายราช การจัดการโลจิสติกส์10
18 036140251017-2 นางสาวชนากานต์ นิตย์ผักแว่น การจัดการโลจิสติกส์10
19 036140251019-8 นายภัทรพงษ์ จันทรา การจัดการโลจิสติกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:32:19