รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 035830221001-0 นางสาวชฎาพร กุตตะวัน ระบบสารสนเทศ40
2 035830221002-8 นายธาราพงษ์ อารีราษฎร์พิทักษ์ ระบบสารสนเทศ40
3 035830221003-6 นายวรวุฒิ ผิวแก้ว ระบบสารสนเทศ40
4 035830221004-4 นางสาววรรณิศา อุทุมพร ระบบสารสนเทศ40
5 035830221006-9 นางสาวกุลณัฐ มุ่งมะโนหมาย ระบบสารสนเทศ40
6 035830221008-5 นางสาวจิราภรณ์ ธรรมเกษร ระบบสารสนเทศ40
7 035830221009-3 นายชัยวัฒน์ ค้ำชู ระบบสารสนเทศ80
8 035830221010-1 นายตฤณ เจริญกิจ ระบบสารสนเทศ40
9 035830221011-9 นายสถาพร อิสสรารักษ์ ระบบสารสนเทศ40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 1:53:07