รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0020001-1 : Personality Development
กลุ่ม4
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036140221001-3 นางสาวกาญจนา พูลกิจ ระบบสารสนเทศ10
2 036140221002-1 นายประสิทธิ์ บุตรโคตร ระบบสารสนเทศ10
3 036140221003-9 นางสาวสุวรรณารัตน์ สุขศิลป์ ระบบสารสนเทศ10
4 036140221004-7 นายนิติพงษ์ เกตุหอม ระบบสารสนเทศ80
5 036140221005-4 นายเพ็ญเพชร เพ็ชรหลำ ระบบสารสนเทศ10
6 036140221006-2 นายปวีณวัช โอภาชาติ ระบบสารสนเทศ10
7 036140221007-0 นายธนกร ทองภักดี ระบบสารสนเทศ10
8 036140221008-8 นางสาวอรวรรณ วรรณศิริ ระบบสารสนเทศ10
9 036140221009-6 นายพีรพงษ์ สถิตธำมรงค์ ระบบสารสนเทศ10
10 036140221010-4 นายชินพัทร หิมเวช ระบบสารสนเทศ80
11 036140221012-0 นายธนบุญ แสงจันทร์ ระบบสารสนเทศ10
12 036140221013-8 นางสาวสุนันทา เพิ่มศิริ ระบบสารสนเทศ10
13 036140221014-6 นางสาวเจนจิรา บุตรดาสิม ระบบสารสนเทศ10
14 036140221015-3 นายอรรฆพร โพธิ์ทอง ระบบสารสนเทศ10
15 036140221016-1 นางสาวชุรดา วงศ์รักษ์ ระบบสารสนเทศ10
16 036140221017-9 นางสาวอรพินท์ รัตนสร้อย ระบบสารสนเทศ10
17 036140221018-7 นางสาวปรียารัตน์ ทุ่มทอง ระบบสารสนเทศ10
18 036140221019-5 นางสาวธัญญาพร ศิริกูล ระบบสารสนเทศ10
19 036140221020-3 นางสาวเกวลิน ดวงมะโน ระบบสารสนเทศ10
20 036140221021-1 นายอธิป วงษ์เจริญ ระบบสารสนเทศ10
21 036140221022-9 นายสุรเชษฐ์ หงษ์ทอง ระบบสารสนเทศ10
22 036140221023-7 นายพงศกร ไกรบุตร ระบบสารสนเทศ10
23 036140221024-5 นางสาวทัศนีย์ ชัยยา ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:14:49