รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม7
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เทียบโอน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 036140261004-8 นางสาวชนิตา ศรีชื่น การบัญชี10
2 036140261006-3 นางสาวนิลินนิภา พิลา การบัญชี60
3 036140261020-4 นางสาวจิราภรณ์ คงรอด การบัญชี10
4 036140261031-1 นางสาวมณธิการ์ สามิภักดิ์ การบัญชี10
5 036140261034-5 นางสาวศิริรักษ์ กัมพุช การบัญชี10
6 036140261036-0 นางสาวจิรนันท์ จันทาน้อย การบัญชี10
7 036140261041-0 นางสาววิภาพร นิมานะ การบัญชี80
8 036140261044-4 นางสาวสุจิตรา แก่นจันทร์ การบัญชี10
9 036140261046-9 นางสาวประติภา อภิชิตวงศ์นุชิต การบัญชี10
10 036140261050-1 นางสาวกชกร ผ่องผาด การบัญชี10
11 036140261052-7 นางสาวอรัชพร มีดี การบัญชี10
12 036140261053-5 นางสาวกมลทิพย์ น้อยอารมณ์ การบัญชี10
13 036140261054-3 นางสาววรรณิดา กลิ่นนาค การบัญชี80
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 5:23:43