รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0041004-1 : Community Ways
กลุ่ม2
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 035930322028-9 นางสาวพิมพ์ชนก งามพงษ์ พืชศาสตร์10
2 035930322051-1 นายวัชรพงษ์ มานะกิจ พืชศาสตร์10
3 036030322001-4 นางสาวนฤเนตร วงศ์เมือง พืชศาสตร์10
4 036030322002-2 นางสาวปิยะวดี ผลยิ่ง พืชศาสตร์10
5 036030322003-0 นายภัทรภูมิ โสธรนพบุตร พืชศาสตร์10
6 036030322004-8 นายวุฒิพงศ์ เรือนมา พืชศาสตร์10
7 036030322006-3 นางสาวพรรณศิริ พิริ พืชศาสตร์10
8 036030322007-1 นางสาวนนธิฌา ประจงการ พืชศาสตร์10
9 036030322009-7 นางสาวสุภัชชา ใสตะภาพ พืชศาสตร์10
10 036030322010-5 นางสาวชยาภรณ์ สุขจิตต์ พืชศาสตร์10
11 036030322012-1 นางสาวจิราพร ทำสวน พืชศาสตร์10
12 036030322014-7 นายศรายุทธ หิรัญรักษ์ พืชศาสตร์10
13 036030322015-4 นางสาวสุพรรษา วีระศร พืชศาสตร์10
14 036030322016-2 นายสรวิชญ์ สานพภา พืชศาสตร์10
15 036030322020-4 นางสาวกานติธิดา ผ่องศรี พืชศาสตร์10
16 036030322021-2 นายวิทยา ศรีทอง พืชศาสตร์10
17 036030322022-0 นายชาญณรงค์ วงสารสินธุ์ พืชศาสตร์70
18 036030322023-8 นายจิรวัฒน์ สุขสำราญ พืชศาสตร์10
19 036030322025-3 นายณกานต์ ตระกูลคำพานิช พืชศาสตร์10
20 036030322028-7 นายชาญณรงค์ กายใส พืชศาสตร์10
21 036030322031-1 นางสาวทิพย์สุดา นวลใย พืชศาสตร์10
22 036030322032-9 นายวรเมธ อนันตนนทก พืชศาสตร์10
23 036030322033-7 นายวีรวัฒน์ คุดนอก พืชศาสตร์70
24 036030322034-5 นางสาวอภิญญา อภิญ พืชศาสตร์10
25 036030322035-2 นายธนพล ประมวลรัตน์ พืชศาสตร์10
26 036030322036-0 นางสาวแพรววนิตย์ สารศิลป์ พืชศาสตร์10
27 036030322037-8 นายเจษฎาวุธ เจนจัดการ พืชศาสตร์70
28 036030322039-4 นางสาวศุภักษร ปราบไพริน พืชศาสตร์10
29 036030322042-8 นางสาวธัญญารัตน์ ชะอุ่มผา พืชศาสตร์10
30 036030322043-6 นางสาวรุ่งรดา ครูกูล พืชศาสตร์10
31 036030322044-4 นางสาวกันยารัตน์ สายบัว พืชศาสตร์10
32 036030322046-9 นายกิตติพันธุ์ เจริญลาภ พืชศาสตร์70
33 036030322047-7 นายธนพล แปลงโสม พืชศาสตร์70
34 036030322048-5 นายจักรพรรดิ คีรีเลิศ พืชศาสตร์10
35 036030322050-1 นายศรศักดิ์ ขาวสวย พืชศาสตร์10
36 036030322053-5 นายกฤษฏิ์ นวลสอน พืชศาสตร์10
37 036030322055-0 นางสาวเจนจิรา แสงศรีจันทร์ พืชศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:22:06