รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0032004-1 : English Conversation
กลุ่ม1
-วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เทคโนโลยีสังคม
1 035730251106-2 นายพัชรพล เทศรุ่งเรือง การจัดการโลจิสติกส์40
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2 035730331021-7 นายณัฐพงศ์ แนมนิล ประมง10
3 035830324046-1 นายจิตริน จันทร์แก้ว เทคโนโลยีการเกษตร10
4 035930324002-2 นางสาวปัทมวรรณ ฤกษ์ดี เทคโนโลยีการเกษตร10
5 035930324003-0 นายอนวัช มิสกร เทคโนโลยีการเกษตร10
6 035930324005-5 นางสาวธนวรรณ จิตตรีพล เทคโนโลยีการเกษตร10
7 035930324006-3 นายภาคภูมิ ภูมิพื้นผล เทคโนโลยีการเกษตร10
8 035930324007-1 นางสาวธิดา มงคลทิพย์ เทคโนโลยีการเกษตร10
9 035930324008-9 นายเศรษฐกิจ รุณเกตุ เทคโนโลยีการเกษตร10
10 035930324009-7 นางสาวศิริลักษณ์ เสมสฤษดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร10
11 035930324010-5 นางสาวณัฐวดี จันทสิทธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร10
12 035930324011-3 นายสุริยา วามะกัน เทคโนโลยีการเกษตร10
13 035930324012-1 นายภูษิต มงคลสวัสดิ์ เทคโนโลยีการเกษตร10
14 035930324013-9 นางสาวรัชฎาภรณ์ กองนาง เทคโนโลยีการเกษตร10
15 035930324014-7 นายนพรัตน์ มงคลศิลป์ เทคโนโลยีการเกษตร10
16 035930324017-0 นายจารุเดช เมืองศิริ เทคโนโลยีการเกษตร10
17 035930324018-8 นายสาธิต ชูสกุล เทคโนโลยีการเกษตร10
18 035930324020-4 นายนครินทร์ ศรีทอง เทคโนโลยีการเกษตร10
19 035930324021-2 นายอนุชา สีสด เทคโนโลยีการเกษตร10
20 035930324023-8 นายกฤษณะ ระหาญสิม เทคโนโลยีการเกษตร10
21 035930324024-6 นายวราวัลย์ กุมภะวา เทคโนโลยีการเกษตร10
22 035930324025-3 นายวีรยุทธ์ กองแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร10
23 035930324027-9 นายอัครพล สุรชาติเมธี เทคโนโลยีการเกษตร10
24 035930324029-5 นางสาวปนัดดา ตู้ฮวด เทคโนโลยีการเกษตร10
25 035930324030-3 นายณัฐิพงษ์ ผันผาย เทคโนโลยีการเกษตร10
26 035930324031-1 นายปราการชัย ดีบุญชัย เทคโนโลยีการเกษตร10
27 035930324032-9 นายเฉลิมชัย พกุลานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร10
28 035930324033-7 นายณัฐดนัย จันทร เทคโนโลยีการเกษตร10
29 035930324034-5 นางสาวปรางค์สกุล นาคสมุทร เทคโนโลยีการเกษตร10
30 035930341004-7 นางสาวสุกัญญา โสภาจร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร60
31 035930341006-2 นางสาวอัญญารัตน์ บุญมาทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
32 035930341007-0 นางสาวฐาปนี ตั้งฤกษ์สถาพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
33 035930341008-8 นางสาวบานชื่น แปลงโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
34 035930341009-6 นายธนวัฒน์ ซ่อนกลิ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
35 035930341010-4 นางสาวสโรชา ดังก้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
36 035930341011-2 นางสาวจินต์จุทา ลูพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
37 035930341012-0 นายวศุ ไชยเผือก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
38 036030353001-6 นางสาวพรรษมน ผึ้งผ่อง เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 6:42:15