รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0133308-1 : Automotive Operation and Maintenance
กลุ่ม4
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015730151006-9 นายสิทธิพงษ์ เพ็ชรากูล ประมง40
2 015730151014-3 นายวันเฉลิม ศรีเผือด ประมง40
3 015730151015-0 นายวันชาติ ศรีเผือด ประมง40
4 015730161001-8 นายอนวัช อินทรภักดิ์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
5 015730161008-3 นายวรวิทย์ เผยฉวี เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
6 015730161024-0 นายจิรสันต์ ทองแสง เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
7 015830161007-3 นายโชคชัย พิมพ์พล เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
8 015830161026-3 นายสุรวุฒิ บุญเรือง เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
9 015840112014-8 นายประทับใจ ศรีสุพรรณ์ พืชศาสตร์ - พืชไร่40
10 015940121025-1 นายนภาพงศ์ แสงจันทร์ สัตวศาสตร์40
11 015940121030-1 นายธรณินทร์ ปุณประเสริฐ สัตวศาสตร์40
12 015940151003-1 นางสาวพนิตตรา กาหลง ประมง40
13 015940151004-9 นายวโรตนม์ สุดจันทร์จรัส ประมง11
14 015940151005-6 นายวรกานต์ บุณยสิริกุล ประมง40
15 015940151007-2 นายจีรศักดิ์ สีคำ ประมง40
16 015940151008-0 นายทวีศักดิ์ อิ่มศรี ประมง40
17 015940151009-8 นางสาวธิดาเทพ ปราบภัย ประมง40
18 015940151010-6 นางสาวสิริณทิพย์ ต้นไม้ทอง ประมง40
 สัตวแพทยศาสตร์
19 015931012006-2 นางสาววรรณรดา จันตุลัง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
20 015931012011-2 นางสาวณัฏฐณิชา พ่วงอ่อน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
21 015931012012-0 นางสาวพรรณิภา แผนคู้ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
22 015931012014-6 นายรัชชานนท์ อาษากิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์80
23 015931012015-3 นางสาวปิยธิดา บุญเพ็ง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
24 015931012016-1 นางสาวสุภาวีร์ มาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
25 015931012017-9 นางสาวโชติกา คุ้มพะเนียด วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
26 015931012018-7 นางสาวสุภาภรณ์ ทองดีนอก วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
27 015931012021-1 นางสาวศิริพร บูระทิศ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
28 015931012024-5 นางสาวนริศรา แก้วมณี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์80
29 015931012030-2 นายพศิน หอมศักดิ์มงคล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
30 015931012031-0 นางสาวปภาวี ปวงคำคง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:34:56