รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0010001-1 : Life and Social Quality Development
กลุ่ม8
-วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 026030421002-4 นางสาวณัฐธิดา ไชยเงิน การจัดการ10
2 026030421004-0 นางสาวศรัญญา ขุ่ยราญหญ้า การจัดการ10
3 026030421006-5 นางสาวอลิชา ศรีสุภาลักษณ์ การจัดการ70
4 026030421010-7 นายกฤษณะ งามนาวัง การจัดการ10
5 026030421012-3 นายสิริโสภณ บัวสิน การจัดการ10
6 026030421013-1 นายอาทิตย์ ลิ้มมั้ว การจัดการ10
7 026030421018-0 นายธนายศ เอียดศรีทอง การจัดการ10
8 026030421024-8 นายอัยการ แก้วล้อม การจัดการ10
9 026030421026-3 นางสาววิไลพร ยวงปรางค์ การจัดการ10
10 026030421027-1 นางสาวนริศรา คุ้มโต การจัดการ10
11 026030421030-5 นายสิทธิเดช เลิศวิริยะ การจัดการ10
12 026030421033-9 นางสาววิราวรรณ จันทร์ทอง การจัดการ10
13 026030421034-7 นายภูรวิชญ์ มณีสวัสดิ์กุล การจัดการ70
14 026030421038-8 นางสาวนวอร บุญชู การจัดการ60
15 026030421039-6 นางสาวเบญญา คำประดิษฐ์ การจัดการ10
16 026030421042-0 นางสาวกวิสรา ศิริบูรณ์ การจัดการ10
17 026030421043-8 นายสันติภาพ สุขสำโรง การจัดการ10
18 026030421047-9 นางสาวออมสิน ท้าวสกุล การจัดการ10
19 026030421051-1 นางสาวพรสุดา ทองคุ้ม การจัดการ10
20 026030421054-5 นางสาวขวัญฤดี คำชู การจัดการ80
21 026030421057-8 นางสาวมณีรัตน์ กาเทศ การจัดการ10
22 026030421059-4 นางสาววิภาวรรณ มีแก้ว การจัดการ10
23 026030421062-8 นางสาวปิยะนุช ตัณกุลสวัสดิ์ การจัดการ10
24 026030421066-9 นายธนพนธ์ วิสุทธิคุณาธาร การจัดการ10
25 026030421069-3 นายสันติภาพ ทองระย้า การจัดการ10
26 026030421070-1 นายเสรี อ้วนมาก การจัดการ70
27 026030421071-9 นางสาวธิดารัตน์ เขจรสัตย์ การจัดการ70
28 026030421072-7 นางสาวณัฐชยา บุญอยู่ การจัดการ10
29 026030421073-5 นางสาวปาริฉัตร วงเวียน การจัดการ10
30 026030421077-6 นางสาวเนตรดาว ทาวัน การจัดการ10
31 026030421087-5 นายธนากร ทับทิมทอง การจัดการ10
32 026030421088-3 นายคมเดช ศุภเบญจกุล การจัดการ70
33 026030421105-5 นางสาวมนัญชยา เกณฑ์กอบศรี การจัดการ70
34 026030421111-3 นางสาวสุภัสสรา วรรณพฤก การจัดการ70
35 026030421112-1 นางสาวฟ้าใส ศิลารักษ์ การจัดการ10
36 026030421115-4 นางสาวธันยพร แซ่ลี การจัดการ10
37 026030421116-2 นายกรวีร์ ศิริพิลา การจัดการ10
38 026030421117-0 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊ง การจัดการ80
39 026030421118-8 นางสาวปลายฟ้า ตรีสุวรรณ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:35:51