รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0604101-1 : Physics 1
กลุ่ม3
-วิทยาเขตอุเทนถวาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 046030783101-2 นายนราธิราฐ ทองเรืองทวีกุล วิศวกรรมก่อสร้าง65
2 046030783102-0 นายสุชาติ สัตยากุมภ์ วิศวกรรมก่อสร้าง80
3 046030783103-8 นายพันธกานต์ คเชนทรพรรค วิศวกรรมก่อสร้าง70
4 046030783104-6 นายธนารักษ์ อุ่นจิตต์ วิศวกรรมก่อสร้าง80
5 046030783105-3 นายอิศเรศ สืบสุข วิศวกรรมก่อสร้าง70
6 046030783106-1 นายสมพงษ์ ต่ายขาว วิศวกรรมก่อสร้าง10
7 046030783107-9 นายศิริวัฒน์ ศรีสุข วิศวกรรมก่อสร้าง70
8 046030783108-7 นายภาณุพันธุ์ มงคลยศ วิศวกรรมก่อสร้าง80
9 046030783109-5 นายณัฐพล ทรัพย์ประเดิมชัย วิศวกรรมก่อสร้าง80
10 046030783110-3 นางสาวภศินี สาชิน วิศวกรรมก่อสร้าง60
11 046030783111-1 นายพงศธร แสนสุข วิศวกรรมก่อสร้าง70
12 046030783112-9 นายกษมล เหล็กดี วิศวกรรมก่อสร้าง10
13 046030783113-7 นายฐนิตพัฒน์ อัครเกษมพงษา วิศวกรรมก่อสร้าง10
14 046030783114-5 นางสาวธันฐภัทร์ ภัครกุลธเนษฐ์ วิศวกรรมก่อสร้าง80
15 046030783115-2 นายศุภชัย เลี่ยมทอง วิศวกรรมก่อสร้าง80
16 046030783117-8 นายธีระวุธ ศรีโต วิศวกรรมก่อสร้าง80
17 046030783118-6 นายดุษฏี สูงหางหว้า วิศวกรรมก่อสร้าง10
18 046030783120-2 นายปรีชา บิวบี้ วิศวกรรมก่อสร้าง70
19 046030783121-0 นายจิรายุทธ ภิรมย์พล วิศวกรรมก่อสร้าง10
20 046030783122-8 นายรัฐศักดิ์ กฤษเเก้ว วิศวกรรมก่อสร้าง80
21 046030783123-6 นายพายุ จงรัมย์ วิศวกรรมก่อสร้าง80
22 046030783124-4 นายอรรนพ รัตนประเสริฐ วิศวกรรมก่อสร้าง60
23 046030783125-1 นายปฏิภาณ เจริญสุข วิศวกรรมก่อสร้าง80
24 046030783126-9 นายวีระพงค์ พิทูลทอง วิศวกรรมก่อสร้าง70
25 046030783127-7 นายสืบพงศ์ โยธาประเสริฐ วิศวกรรมก่อสร้าง10
26 046030783128-5 นายณัฐกิจ คำแจ่ม วิศวกรรมก่อสร้าง80
27 046030783130-1 นายปฏิภาณ ชุติมาสวรรค์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
28 046030783131-9 นายนนทนัตถ์ เหลืองยวง วิศวกรรมก่อสร้าง10
29 046030783132-7 นายทรงวุฒิ ราชวัตร์ วิศวกรรมก่อสร้าง10
30 046030783134-3 นายณัฐวุฒิ มีเกษร วิศวกรรมก่อสร้าง65
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:50:26