รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0133308-1 : Automotive Operation and Maintenance
กลุ่ม3
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015430161004-9 นายณัฐิยะ ยั่งยืน เทคโนโลยีภูมิทัศน์10
2 015730161002-6 นายกาจเกม ชาลีวรรณ เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
3 015730161007-5 นายวายุ เพ็ญพิทักษ์บุตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
4 015730161022-4 นายสันติภาพ เมตตา เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
5 015730161027-3 นางสาวปุณยาพร ภู่อร่าม เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
6 015830161005-7 นายวีรภัทร ชาวสวน เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
7 015830161008-1 นายธีรศักดิ์ กาญจนสุทธิยากร เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
8 015830161012-3 นายณัฐวุฒิ ทวีเงิน เทคโนโลยีภูมิทัศน์12
9 015830161023-0 นายอภิรักษ์ แสงจริง เทคโนโลยีภูมิทัศน์40
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 015730531042-5 นายปิยะชาติ โลณะปาลวงษ์ การบริหารธุรกิจเกษตร80
11 016030531005-6 นางสาวกชกร อินทวงศ์ การบริหารธุรกิจเกษตร80
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 015830641005-7 นายศุภชัย สุเมธีนฤมิต วิทยาการคอมพิวเตอร์40
13 015830641013-1 นายศุภชัย ศุภพิชยาดุลชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์11
14 015830641015-6 นายกฤษณธร สุขช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์11
15 015830641017-2 นายชัยพฤกษ์ เสาเปรีย วิทยาการคอมพิวเตอร์11
16 015830641028-9 นายคุณานนต์ สารปะ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
17 015830641052-9 นายเฉลิมชัย กิจพายัพ วิทยาการคอมพิวเตอร์10
18 015830641061-0 นางสาวนิศาชล อินทะวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
19 015930641006-3 นางสาวลลิตา วงษ์บุปผา วิทยาการคอมพิวเตอร์10
 สัตวแพทยศาสตร์
20 015931012002-1 นายวรโชติ ชูช่วย วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
21 015931012003-9 นายสัณหณัฐ ชูแสง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
22 015931012019-5 นางสาวปฐมาวดี ขวัญกิจฤทธิกุล วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
23 015931012022-9 นายพงศธร นวนทอง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
24 015931012028-6 นายธนกฤต ภูมิทัต วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์10
25 015931012029-4 นางสาวชนัญชิดา คุณธรรมอนันต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์60
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 18:22:12