รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0010001-1 : Life and Social Quality Development
กลุ่ม4
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 016030551001-0 นางสาวทิพย์สุมล สุขหาร การจัดการโลจิสติกส์10
2 016030551003-6 นางสาวอมรรัตน์ เกียวจันทึก การจัดการโลจิสติกส์10
3 016030551004-4 นางสาวกุศลศิริ ประยูรพาณิชย์ การจัดการโลจิสติกส์10
4 016030551005-1 นางสาวบุษรา ปลื้มจิตร การจัดการโลจิสติกส์10
5 016030551006-9 นางสาวภาวดี ทะวงษา การจัดการโลจิสติกส์10
6 016030551007-7 นางสาวปริญาวัณ เกสญาภิรฐาภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์10
7 016030551008-5 นางสาวศิริวรรณ ประสมวงค์ การจัดการโลจิสติกส์10
8 016030551009-3 นางสาวฐิตินารถ โตวา การจัดการโลจิสติกส์10
9 016030551011-9 นายสมหมาย บุญญา การจัดการโลจิสติกส์10
10 016030551012-7 นางสาวชญานี สังข์แก้ว การจัดการโลจิสติกส์10
11 016030551013-5 นางสาวปรางทิพย์ ชุ่มสอาด การจัดการโลจิสติกส์10
12 016030551014-3 นางสาววราภรณ์ ยืนสุข การจัดการโลจิสติกส์10
13 016030551016-8 นางสาววิราศิณี ทองกลับ การจัดการโลจิสติกส์10
14 016030551017-6 นายภัทรพงศ์ อินทประสาท การจัดการโลจิสติกส์70
15 016030551018-4 นางสาวอรณี กิรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์10
16 016030551019-2 นางสาวสันนิภา ขาดทอง การจัดการโลจิสติกส์10
17 016030551021-8 นางสาวอารีรัตน์ พรมจีน การจัดการโลจิสติกส์10
18 016030551023-4 นางสาวจิฬาภรณ์ เฉลิมภาร การจัดการโลจิสติกส์10
19 016030551024-2 นายศุภวิชญ์ อาษา การจัดการโลจิสติกส์10
20 016030551025-9 นายณัฐพล จิตรประสงค์ การจัดการโลจิสติกส์10
21 016030551026-7 นายวัชรพล วัลลานนท์ การจัดการโลจิสติกส์60
22 016030551027-5 นางสาวกนกพร พูนผาด การจัดการโลจิสติกส์10
23 016030551028-3 นางสาวชุติกาญจน์ อุมา การจัดการโลจิสติกส์10
24 016030551029-1 นายณัฐวุฒิ ศิริวิวัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์10
25 016030551030-9 นางสาวลลิตวดี หล้าทอง การจัดการโลจิสติกส์10
26 016030551031-7 นายสุชาติ กองทอง การจัดการโลจิสติกส์70
27 016030551032-5 นางสาวอรนี เกตุสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์10
28 016030551033-3 นายภาณุพงษ์ ซุ่นไล้ การจัดการโลจิสติกส์10
29 016030551034-1 นางสาวศรัณย์ธรณ์ มณีอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์10
30 016030551035-8 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณรอด การจัดการโลจิสติกส์10
31 016030551036-6 นางสาวธนิษฐา วิริยะรัตนพร การจัดการโลจิสติกส์10
32 016030551037-4 นางสาวโชติกา บูรณะ การจัดการโลจิสติกส์10
33 016030551038-2 นางสาวสิริกร กรีฑาเวช การจัดการโลจิสติกส์10
34 016030551039-0 นายศุภกร เกษราธิคุณ การจัดการโลจิสติกส์10
35 016030551040-8 นางสาวตวงรัตน์ เพชรแอง การจัดการโลจิสติกส์10
36 016030551041-6 นางสาวปุณยาพร รอดนิล การจัดการโลจิสติกส์10
37 016030551042-4 นางสาวสุภาพร สัจจาพิทักษ์กุล การจัดการโลจิสติกส์10
38 016030551043-2 นางสาววรรณกมล ลีเส็ง การจัดการโลจิสติกส์10
39 016030551044-0 นางสาวศิริพร แพไธสง การจัดการโลจิสติกส์10
40 016030551045-7 นายจิตตวัฒน์ เชาว์ภาษี การจัดการโลจิสติกส์10
41 016030551046-5 นางสาวกัญญารัตน์ สาลีผล การจัดการโลจิสติกส์10
42 016030551047-3 นางสาวจุฑาทิพย์ ดีสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์70
43 016030551048-1 นางสาวญาณัจฉรา จิตรลมัย การจัดการโลจิสติกส์10
44 016030551049-9 นางสาวณัฐภัทร พิมขาว การจัดการโลจิสติกส์10
45 016030551050-7 นางสาวโชติกา วชิรปักษี การจัดการโลจิสติกส์10
46 016030551051-5 นางสาวนภาวรรณ ชูอาวุธ การจัดการโลจิสติกส์10
47 016030551053-1 นางสาวกิตติญา เสริมศรี การจัดการโลจิสติกส์10
48 016030551054-9 นางสาวณัฎฐณิชา พิมพ์วงษ์ การจัดการโลจิสติกส์10
49 016030551055-6 นายธีชนัญ แก้วพิมพ์พา การจัดการโลจิสติกส์10
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 015630641016-8 นายอดิศักดิ์ รุประมาณ วิทยาการคอมพิวเตอร์11
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:02:03