รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0123303-1 : Indigenous Chicken Raising
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015830121003-1 นายสิทธิชัย หวานแก้ว สัตวศาสตร์40
2 015830121005-6 นางสาวพนรัตน์ พึ่งพรหม สัตวศาสตร์40
3 015830121007-2 นางสาวสุทาวัลย์ หาญกล้า สัตวศาสตร์10
4 015830121008-0 นายธนากร เพ็งจันทร์ สัตวศาสตร์40
5 015830121011-4 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศร สัตวศาสตร์40
6 015830121013-0 นางสาวกาติมา กิ่งบู สัตวศาสตร์40
7 015830121015-5 นางสาวอรชา ชาญเชี่ยว สัตวศาสตร์40
8 015830121016-3 นายไชยวัฒน์ เรืองรณฤทธิ์ สัตวศาสตร์11
9 015830121017-1 นายธนากรณ์ แย้มสำราญ สัตวศาสตร์40
10 015830121019-7 นายทินภัทร ช้างเนียม สัตวศาสตร์10
11 015830121021-3 นางสาววันนิสา รัตนะ สัตวศาสตร์10
12 015830121022-1 นางสาวเบญจวรรณ ก้องกังวาลย์ สัตวศาสตร์40
13 015830121023-9 นายณัฏฐวัฒน์ เตรียมเกิดทรัพย์ สัตวศาสตร์10
14 015830121025-4 นายทินกร ศรีทองคำ สัตวศาสตร์40
15 015830121026-2 นางสาวทัศนีย์ ชายสำโรง สัตวศาสตร์40
16 015830121032-0 นายพลพิศาล ทิพย์สอน สัตวศาสตร์40
17 015830121035-3 นางสาวพุศรัตน์ ปิดตาสังข์ สัตวศาสตร์40
18 015830121036-1 นางสาววรัญชนา เสือแก้ว สัตวศาสตร์40
19 015830121039-5 นายรัฐภูมิ กันหามูล สัตวศาสตร์10
20 015830121042-9 นายประวีณ ศรีพินิจ สัตวศาสตร์10
21 015830121043-7 นายศุภกร พรหมจรรย์ สัตวศาสตร์40
22 015830121044-5 นายฐาปกรณ์ สุริยาสุวรรณ สัตวศาสตร์40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 11:25:49