รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา0111304-1 : Nursery Management
กลุ่ม1
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1 015430111030-5 นางสาวสมรักษ์ บุญคุณ พืชศาสตร์-พืชสวน80
2 015530111026-0 นายชัชชัย ปรีดิขนิษฐ พืชศาสตร์-พืชสวน40
3 015830111002-5 นายพีระพงศ์ ปัญญาเลิศ พืชศาสตร์-พืชสวน40
4 015830111003-3 นางสาวศิริพร สงคราม พืชศาสตร์-พืชสวน40
5 015830111006-6 นายณรงค์ธร เหรียญทอง พืชศาสตร์-พืชสวน40
6 015830111010-8 นายวุฒินัย ทุมตาลเดี่ยว พืชศาสตร์-พืชสวน40
7 015830111018-1 นางสาวฉณัฐอุษา ยอดดี พืชศาสตร์-พืชสวน40
8 015830111023-1 นายณัฐวุฒิ บุญเย็น พืชศาสตร์-พืชสวน40
9 015830111024-9 นายปิยพัทธ์ อาจมุงคุณ พืชศาสตร์-พืชสวน40
10 015830111025-6 นายพีรพงษ์ ศรีโคตร พืชศาสตร์-พืชสวน40
11 015830111028-0 นายพิษณุ บุญมาก พืชศาสตร์-พืชสวน40
12 015830111031-4 นายดนุพล มหาวิโรจน์ พืชศาสตร์-พืชสวน40
13 015830111032-2 นายธีระ กองบุญ พืชศาสตร์-พืชสวน10
14 015830111033-0 นางสาวมานิตา ชาตรี พืชศาสตร์-พืชสวน70
15 015830111034-8 นายชัยรัตน์ กีรติวชิรกุล พืชศาสตร์-พืชสวน40
16 015830111036-3 นางสาวพัทธวรรณ เกิดปากแพรก พืชศาสตร์-พืชสวน40
17 015830111038-9 นายชูวิทย์ มหาวิโรจน์ พืชศาสตร์-พืชสวน40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายสถานศึกษา  63 = ขอเรียนร่วมกับวิทยาเขตอื่น  64 = ถูกสั่งพักการเรียน  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = เปลี่ยนรหัส  67 = ฝากเรียน  68 = เยียวยาอุเทนถวาย  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  81 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  82 = ให้ออก  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้  92 = convert มาจากวิทยาเขตจักพงรหัสซ่ำ  93 = convert มาจากวิทยาเขตจันทบุรีรหัสซ่ำ  99 = ไม่ระบุ
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:27:04