รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015940121018-6 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์สัตวศาสตร์ 
2 015940121020-2 นายอนุพงษ์ วงศ์ทองสัตวศาสตร์ 
3 015940121027-7 นายเมธี ทองขุนดำสัตวศาสตร์ 
4 015940121028-5 นายสรานนท์ บุญใหญ่สัตวศาสตร์ 
5 015940121030-1 นายธรณินทร์ ปุณประเสริฐสัตวศาสตร์ 
6 016040121001-0 นายธนาคม สุนทรภักดีสัตวศาสตร์ 
7 016040121002-8 นายวิชาญ จรบุรมณ์สัตวศาสตร์ 
8 016040121003-6 นายสุวัจน์ สวรรค์ดอนสัตวศาสตร์ 
9 016040121004-4 นายนพเก้า อินทรสูงเนินสัตวศาสตร์ 
10 016040121005-1 นายปัญญาวุฒิ โตประสิทธิ์สัตวศาสตร์ 
11 016040121007-7 นางสาวไพลิน พรมชาติสัตวศาสตร์ 
12 016040121008-5 นางสาวมานี หมอนพังเทียมสัตวศาสตร์ 
13 016040121010-1 นางสาวเปมิกา สังข์สุขสัตวศาสตร์ 
14 016040121011-9 นางสาวญาณิศา วะยะลุนสัตวศาสตร์ 
15 016040121012-7 นายณัฐวุฒิ สร้อยสูงเนินสัตวศาสตร์ 
16 016040121013-5 นายอภินันท์ หักกะยานนท์สัตวศาสตร์ 
17 016040121014-3 นายประตูชัย แก้วสาริกาสัตวศาสตร์ 
18 016040121015-0 นายศุภณัฐ เกิดลาภสัตวศาสตร์ 
19 016040121016-8 นางสาวอารียา ดวงคำน้อยสัตวศาสตร์ 
20 016040121017-6 นายธนพล เพียกขุนทดสัตวศาสตร์ 
21 016040121018-4 นายอมรเทพ ด้วงไพรสัตวศาสตร์ 
22 016040121019-2 นายจักรณรงศ์ อาทิตย์ศิลป์สัตวศาสตร์ 
23 016040121020-0 นายศรัณย์ เหมือนซันสัตวศาสตร์ 
24 016040121021-8 นางสาวธรรมรัต ตุ้มนิลกาลสัตวศาสตร์ 
25 016040121022-6 นายชวาล พรมมาสัตวศาสตร์ 
26 016040121023-4 นางสาวจิราภรณ์ มะลิงามสัตวศาสตร์ 
27 016040121025-9 นางสาวมณีกานต์ เอี่ยมรัตน์สัตวศาสตร์ 
28 016040121026-7 นางสาวเบญญาภา มาคล้ายสัตวศาสตร์ 
29 016040121027-5 นางสาววรียา ใจเที่ยงพันธ์สัตวศาสตร์ 
30 016040121030-9 นางสาวฐิติพร ยุติมิตรสัตวศาสตร์ 
31 016040121031-7 นายวรากร ปรีชาเดชสัตวศาสตร์ 
32 016040121035-8 นายอภิสิทธิ์ แผนจบกสัตวศาสตร์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 2:10:46