รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015940114001-1 นางสาวทิพวรรณ แซ่จงพืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
2 015940114004-5 นางสาวกฤติยาภรณ์ ชื่นใจพืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
3 015940114005-2 นายวัยวุฒิ พูลสวาทพืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
4 015940114006-0 นายพงศกร วิลาศกาญจน์พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
5 016040111010-3 นางสาวริษา บุญหยวกพืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
6 016040111017-8 นางสาวจันทิมา ทองสัมฤทธิ์พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
7 016040111018-6 นายธนโชติ หงษ์ทองพืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 15:37:36