รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015940113002-0 นายอธิปไตย ปานมุนีพืชศาสตร์ - พืชสวน 
2 015940113003-8 นางสาววรรธมา ศรีคำพืชศาสตร์ - พืชสวน 
3 015940113004-6 นายพงษ์ตะวัน พันธะนะแพทย์พืชศาสตร์ - พืชสวน 
4 015940113007-9 นายยุทธพงษ์ สืบวงษ์พืชศาสตร์ - พืชสวน 
5 016040111005-3 นายนริศ เมืองน้อยพืชศาสตร์ - พืชสวน 
6 016040111006-1 นายธีรวัฒน์ แย้มอาษาพืชศาสตร์ - พืชสวน 
7 016040111007-9 นางสาวจุฑาภรณ์ หยังหลังพืชศาสตร์ - พืชสวน 
8 016040111008-7 นายรัชตะ ขำบ้านหลวงพืชศาสตร์ - พืชสวน 
9 016040111009-5 นางสาวธัญรัตน์ พรมดอนยางพืชศาสตร์ - พืชสวน 
10 016040111011-1 นางสาวนัฐริกา ดิเรกชัยพืชศาสตร์ - พืชสวน 
11 016040111012-9 นายเอกพจน์ แซ่จางพืชศาสตร์ - พืชสวน 
12 016040111015-2 นายนัทธพงศ์ เสน่ห์พืชศาสตร์ - พืชสวน 
13 016040111016-0 นางสาวรัตนาภา สีหามาตย์พืชศาสตร์ - พืชสวน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 1:40:38