รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015940112002-1 นายVansun Chhatพืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
2 015940112004-7 นายณัฐพล กระฐินเทศพืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
3 015940112005-4 นายปิยพงษ์ ทองสวัสดิ์พืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
4 015940112007-0 นายจักรกฤษณ์ อิ่มนางพืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
5 016040111001-2 นายภูวิศ เจนวรกิจพืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
6 016040111002-0 นายอภิเชษฐ์ ทวีพานิชพืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
7 016040111003-8 นางสาวฐิติพร ต่ายสันเทียะพืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
8 016040111004-6 นายสุเมธ หิงสันเทียะพืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
9 016040111013-7 นายวรากร อ่อนนนท์พืชศาสตร์- พืชไร่-นา 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:51:17