รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ปีการศึกษาที่เข้า 2558
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015840131003-8 นายวรพล พลชาสารนิจเกษตรกลวิธาน 
2 015940131002-8 นางสาวจิรวรรณ บุญเพ็งเกษตรกลวิธาน 
3 015940131003-6 นางสาวสุนารี อ่ำแหเกษตรกลวิธาน 
4 015940131004-4 นายวัชระ หลักคำเกษตรกลวิธาน 
5 015940131006-9 นายพงศกร ชูฤทธิ์เกษตรกลวิธาน 
6 015940131007-7 นายชวลิต จอกแก้วเกษตรกลวิธาน 
7 015940131008-5 นายชัยรัตน์ จอกแก้วเกษตรกลวิธาน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:21:19