รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015730131002-3 นายศุภกิตติ์ ศิริเขตต์เกษตรกลวิธาน 
2 015730131005-6 นายณัฐวุฒิ เปรมเจริญเกษตรกลวิธาน 
3 015730131007-2 นายบุญส่ง ดวงเพชรเกษตรกลวิธาน 
4 015730131009-8 Mr.Moul Chenเกษตรกลวิธาน 
5 015730131010-6 นายชาญชัย พันเลียวเกษตรกลวิธาน 
6 015730131012-2 นายกฤษณธร หนบรรเลงเกษตรกลวิธาน 
7 015730131014-8 นายกิตติวัฒน์ ปุจฉาการเกษตรกลวิธาน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.71:19/8/2562 8:50:08