รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015730151029-1 นายเขมวัฒน์ พานิชประมง 
2 015730151033-3 นายณฐพงศกร ตามรักษาประมง 
3 015830151001-8 นางสาวชุติมาพันธ์ อาจิณกิจประมง 
4 015830151002-6 นายณรงค์ แย้มดอกไม้ประมง 
5 015830151004-2 นางสาวนรีกานต์ สินสระน้อยประมง 
6 015830151005-9 นางสาวธัญญรัตน์ ชมเพลินประมง 
7 015830151009-1 นางสาวปัทมพร วีระพันธุ์ประมง 
8 015830151010-9 นายสิทธิชัย รุ่งสว่างประมง 
9 015830151011-7 นางสาวนุชนาถ สาริกันทสาประมง 
10 015830151012-5 นางสาวกรรณิการ์ ถวิลประมง 
11 015830151013-3 นายราชันย์ รื่นเจริญประมง 
12 015830151015-8 นายกาลัญญู สร้อยพวงประมง 
13 015830151017-4 นายกฤษณพงษ์ บริสุทธิ์พันธ์ประมง 
14 015830151018-2 นายยุทธภูมิ มุ่ยฮะสูญประมง 
15 015830151019-0 นางสาวกัญญาณี ป้อมทะเลประมง 
16 015830151020-8 นางสาวศรัญญา นิวรณุสิตประมง 
17 015830151021-6 นางสาวศุภนุช เพชร์พิชัยประมง 
18 015830151022-4 นายไกรวิชญ์ เอี่ยมเทียนประมง 
19 015830151023-2 นายไตรภพ ปานแสงประมง 
20 015830151024-0 นายภูริทัต ฉลองประมง 
21 015830151025-7 นายอรรถพล พึ่งพลประมง 
22 015830151026-5 นายผาสินธุ์ สุขจันโทประมง 
23 015830151027-3 นายนนทพัทธ์ เกาะแก้วประมง 
24 015830151028-1 นายณัฐพงศ์ บุญคุ้มครองประมง 
25 015830151030-7 นางสาวพลอยสุวรรณ สุทัศน์ประมง 
26 015830151031-5 นางสาวกาญจนา อยู่ญาติมากประมง 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:24:33