รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015730121001-7 นางสาวขวัญสุดา ไตรพิมพ์สัตวศาสตร์ 
2 015730121003-3 นางสาวศิริพรรษา คงศักดิ์สัตวศาสตร์ 
3 015730121008-2 นายบุณยกร ไขศรีสัตวศาสตร์ 
4 015730121017-3 นางสาวรัศมี เข็มสมสัตวศาสตร์ 
5 015730121019-9 นายพีระวัฒน์ บุญบุรีสัตวศาสตร์ 
6 015730121021-5 นายวัชรพล บุญนากรสัตวศาสตร์ 
7 015730121025-6 นางสาวสาวิกา แสนจำหน่ายสัตวศาสตร์ 
8 015730121027-2 นายภัทร์ สันติยากรสัตวศาสตร์ 
9 015730121031-4 นางสาวชมพูนุท สาลีพัฒนผลสัตวศาสตร์ 
10 015730121033-0 นายจตุพร บาดขุนทดสัตวศาสตร์ 
11 015730121035-5 นางสาวชวิศา ขจรทวีโชคสัตวศาสตร์ 
12 015730121038-9 นางสาวพิมพลอย กอบัวแก้วสัตวศาสตร์ 
13 015730121039-7 นายกิตติพันธ์ สุบินสัตวศาสตร์ 
14 015730121040-5 Mr.KHOEM PICHสัตวศาสตร์ 
15 015830121003-1 นายสิทธิชัย หวานแก้วสัตวศาสตร์ 
16 015830121005-6 นางสาวพนรัตน์ พึ่งพรหมสัตวศาสตร์ 
17 015830121008-0 นายธนากร เพ็งจันทร์สัตวศาสตร์ 
18 015830121009-8 นางสาวธนิษฐา ม่วงอ่อนสัตวศาสตร์ 
19 015830121010-6 นางสาวประภาวดี บัวขาวสัตวศาสตร์ 
20 015830121011-4 นางสาวกัญญารัตน์ แสงศรสัตวศาสตร์ 
21 015830121013-0 นางสาวกาติมา กิ่งบูสัตวศาสตร์ 
22 015830121015-5 นางสาวอรชา ชาญเชี่ยวสัตวศาสตร์ 
23 015830121017-1 นายธนากรณ์ แย้มสำราญสัตวศาสตร์ 
24 015830121022-1 นางสาวเบญจวรรณ ก้องกังวาลย์สัตวศาสตร์ 
25 015830121025-4 นายทินกร ศรีทองคำสัตวศาสตร์ 
26 015830121026-2 นางสาวทัศนีย์ ชายสำโรงสัตวศาสตร์ 
27 015830121032-0 นายพลพิศาล ทิพย์สอนสัตวศาสตร์ 
28 015830121035-3 นางสาวพุศรัตน์ ปิดตาสังข์สัตวศาสตร์ 
29 015830121036-1 นางสาววรัญชนา เสือแก้วสัตวศาสตร์ 
30 015830121043-7 นายศุภกร พรหมจรรย์สัตวศาสตร์ 
31 015830121044-5 นายฐาปกรณ์ สุริยาสุวรรณสัตวศาสตร์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 1:24:42