รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015730161001-8 นายอนวัช อินทรภักดิ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
2 015730161002-6 นายกาจเกม ชาลีวรรณเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
3 015730161007-5 นายวายุ เพ็ญพิทักษ์บุตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
4 015730161014-1 นางสาววิไลลักษณ์ อริกุลเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
5 015730161022-4 นายสันติภาพ เมตตาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
6 015730161023-2 นายณัฐวุฒิ เฉลิมวงศ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
7 015730161027-3 นางสาวปุณยาพร ภู่อร่ามเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
8 015830161004-0 นายธราดล ณกุลกิตติวัชราเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
9 015830161005-7 นายวีรภัทร ชาวสวนเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
10 015830161007-3 นายโชคชัย พิมพ์พลเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
11 015830161008-1 นายธีรศักดิ์ กาญจนสุทธิยากรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
12 015830161009-9 นางสาวปภัสรา เนื่องอินทร์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
13 015830161013-1 นางสาวอรพลอย ทองคำปลิวเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
14 015830161015-6 นางสาวชลารัตน์ พรามกูลเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
15 015830161016-4 นางสาวสรารัตน์ ไชโยเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
16 015830161017-2 นางสาวพิชญา ทึนลดเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
17 015830161023-0 นายอภิรักษ์ แสงจริงเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
18 015830161032-1 นางสาวชัญญา ดามีศักดิ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 0:54:25