รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2558
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015830111004-1 นางสาวสุธินี นาคมีพืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
2 015830111008-2 นางสาวประวีณา ธรรมาอ่อนพืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
3 015830111027-2 นางสาวณัฐธิดา หอมจันทร์พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 16:46:51