รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2554
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015430111022-2 นายสิทธิชัย คำแพงทองพืชศาสตร์-พืชสวน 
2 015530111026-0 นายชัชชัย ปรีดิขนิษฐพืชศาสตร์-พืชสวน 
3 015630111034-2 นายปรมินทร์ เฉลิมพลพืชศาสตร์-พืชสวน 
4 015730111005-0 นายวินัย พันงามพืชศาสตร์-พืชสวน 
5 015830111002-5 นายพีระพงศ์ ปัญญาเลิศพืชศาสตร์-พืชสวน 
6 015830111003-3 นางสาวศิริพร สงครามพืชศาสตร์-พืชสวน 
7 015830111006-6 นายณรงค์ธร เหรียญทองพืชศาสตร์-พืชสวน 
8 015830111010-8 นายวุฒินัย ทุมตาลเดี่ยวพืชศาสตร์-พืชสวน 
9 015830111018-1 นางสาวฉณัฐอุษา ยอดดีพืชศาสตร์-พืชสวน 
10 015830111023-1 นายณัฐวุฒิ บุญเย็นพืชศาสตร์-พืชสวน 
11 015830111024-9 นายปิยพัทธ์ อาจมุงคุณพืชศาสตร์-พืชสวน 
12 015830111025-6 นายพีรพงษ์ ศรีโคตรพืชศาสตร์-พืชสวน 
13 015830111028-0 นายพิษณุ บุญมากพืชศาสตร์-พืชสวน 
14 015830111031-4 นายดนุพล มหาวิโรจน์พืชศาสตร์-พืชสวน 
15 015830111034-8 นายชัยรัตน์ กีรติวชิรกุลพืชศาสตร์-พืชสวน 
16 015830111036-3 นางสาวพัทธวรรณ เกิดปากแพรกพืชศาสตร์-พืชสวน 
17 015830111038-9 นายชูวิทย์ มหาวิโรจน์พืชศาสตร์-พืชสวน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 0:58:09