รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015630111009-4 นายพลพรต เชื้อนาคาพืชศาสตร์-พืชไร่ 
2 015830111020-7 นางสาวอภิญญา อินทร์ถาวรพืชศาสตร์-พืชไร่ 
3 015830111022-3 นางสาวเกวลิน สีฉลวยพืชศาสตร์-พืชไร่ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.81.28.94:24/8/2562 1:40:36