รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015940151003-1 นางสาวพนิตตรา กาหลงประมง 
2 015940151005-6 นายวรกานต์ บุณยสิริกุลประมง 
3 015940151007-2 นายจีรศักดิ์ สีคำประมง 
4 015940151009-8 นางสาวธิดาเทพ ปราบภัยประมง 
5 015940151010-6 นางสาวสิริณทิพย์ ต้นไม้ทองประมง 
6 015940151012-2 นายจิรายุ เกรียบกลางประมง 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:14:16