รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015940121001-2 นายสิทธิธร มั่นคงสัตวศาสตร์ 
2 015940121002-0 นางสาวนภาลัย หงษ์รัตนวงค์สัตวศาสตร์ 
3 015940121003-8 นางสาวชาคริยา เจียมใจสัตวศาสตร์ 
4 015940121004-6 นายศิวกร น้ำกลั่นสัตวศาสตร์ 
5 015940121006-1 นายธนานพ นารีนุชสัตวศาสตร์ 
6 015940121008-7 นายวนนท์ ทนันไธสงสัตวศาสตร์ 
7 015940121010-3 นางสาวขนิษฐา โกสิยารักษ์สัตวศาสตร์ 
8 015940121012-9 นายนพดล อาจคงหาญสัตวศาสตร์ 
9 015940121013-7 นายพินิจ กลั่นสระน้อยสัตวศาสตร์ 
10 015940121014-5 นายรุ่งนที ม่วงงามสัตวศาสตร์ 
11 015940121016-0 นายกัมปนาท สาริพัฒน์สัตวศาสตร์ 
12 015940121019-4 นายศุภชัย ใจกล้าสัตวศาสตร์ 
13 015940121021-0 นายออม บวรสุธิมาสกุลสัตวศาสตร์ 
14 015940121022-8 นายมั่น -สัตวศาสตร์ 
15 015940121023-6 นายสรรเพชร ดังแสงสัตวศาสตร์ 
16 015940121024-4 นายศิวกร นามพลกรังสัตวศาสตร์ 
17 015940121025-1 นายนภาพงศ์ แสงจันทร์สัตวศาสตร์ 
18 015940121026-9 นายกฤตภาศ แจ้งเรืองสัตวศาสตร์ 
19 015940121029-3 นางสาวอชิรญา ขันสุยะสัตวศาสตร์ 
20 015940121032-7 นางสาวศศิวิมล ทองหย่อนสัตวศาสตร์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:32:29