รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015940113001-2 นางสาวจิราภา นพพวงพืชศาสตร์ - พืชสวน 
2 015940113005-3 นางสาวจุฑามาศ นาเจริญพืชศาสตร์ - พืชสวน 
3 015940113006-1 นางสาวฤทัยรัตน์ ผ่องใสพืชศาสตร์ - พืชสวน 
4 015940113009-5 นางสาวพิมลวรรณ ทองนาทพืชศาสตร์ - พืชสวน 
5 015940113011-1 นางสาวอุไรพร ชื่นใจพืชศาสตร์ - พืชสวน 
6 015940113012-9 นางสาวสุพัตรา พลีสุ่มทองพืชศาสตร์ - พืชสวน 
7 015940113013-7 นางสาวกิตติพร ดวงแก้วพืชศาสตร์ - พืชสวน 
8 015940113014-5 นางสาวเยาวเรศ เกรียงไกรพบสุขพืชศาสตร์ - พืชสวน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:04:16