รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ปีการศึกษาที่เข้า 2558
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015840131001-2 นางสาวยุวดี กรัสประพันธุ์เกษตรกลวิธาน 
2 015840131002-0 นายอิทธิพงศ์ เล็กใจซื่อเกษตรกลวิธาน 
3 015840131004-6 นายชลิต ไชยเชษฐ์เกษตรกลวิธาน 
4 015840131005-3 นายวรวุฒิ เลาะสันเทียะเกษตรกลวิธาน 
5 015840131006-1 นายธนาวัฒน์ อรุณรัตน์เกษตรกลวิธาน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 0:07:33