รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015530131004-3 นายรัฐพล รุจิตรเกษตรกลวิธาน 
2 015530131015-9 นายภูริฉัตร เสือสืบสิงห์เกษตรกลวิธาน 
3 015630131001-7 นายปกรณ์ สำเภาเล็กเกษตรกลวิธาน 
4 015630131002-5 นายนันทวัฒน์ วงศ์ดีดอมเกษตรกลวิธาน 
5 015630131003-3 นายรักษิต เกิดผลเกษตรกลวิธาน 
6 015630131004-1 นายณัฐวุฒิ มีมากเกษตรกลวิธาน 
7 015630131006-6 นายศุภวิชญ์ อินทร์แก้วเกษตรกลวิธาน 
8 015630131009-0 นายรุจศาสตร์ โชคไพบูลย์เกษตรกลวิธาน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 0:33:26