รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015740151008-4 นายโกสินทร์ แฟ้นประโคนประมง 
2 015840151002-5 นายศุภชัย ทองถนอมประมง 
3 015840151003-3 นางสาวศิริวรรณ ออกประทุมประมง 
4 015840151004-1 นางสาวเนตรลดา มีเอี่ยมประมง 
5 015840151005-8 นางสาวมนัสชนก เจนจัดการประมง 
6 015840151006-6 นายศุทิพย์ บุญเตปิณประมง 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 20:47:41