รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015740121021-4 นายบุณยกร ทายอดสัตวศาสตร์ 
2 015740121025-5 นายอนุวัฒน์ อิ่มทองสุขสัตวศาสตร์ 
3 015840121002-2 นายอุดมทรัพย์ จันทร์เต็มดวงสัตวศาสตร์ 
4 015840121003-0 นายสันติ อรัญทองสัตวศาสตร์ 
5 015840121004-8 นายวสันต์ โฉมอินทร์สัตวศาสตร์ 
6 015840121006-3 นางสาวอรพรรณ แก้วแกมทองสัตวศาสตร์ 
7 015840121011-3 นางสาวแสงระวี บุตดาวงศ์สัตวศาสตร์ 
8 015840121019-6 นายพิทักษ์ ภักดีสัตวศาสตร์ 
9 015840121020-4 นายวิทยา ผลมากสัตวศาสตร์ 
10 015840121024-6 นายอิทธิพล เพชรขาวสัตวศาสตร์ 
11 015840121026-1 นางสาวแสงดาว ไตรเรืองปัญญากุลสัตวศาสตร์ 
12 015840121027-9 นายอนุวัตร เหล่าชัยสัตวศาสตร์ 
13 015840121028-7 นายศุภกฤต เจริญศรีสัตวศาสตร์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 20:48:25