รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015530151023-8 นางสาวนริศรา เรือนสอนประมง 
2 015530151031-1 นายปรมัตถ์ วุฒิสารประมง 
3 015630151023-6 นายณัฐพงษ์ ธรรมโชติประมง 
4 015730151001-0 นายธเนศ บัวเผื่อนประมง 
5 015730151002-8 นายชัชวาลย์ ไมตรีประมง 
6 015730151003-6 นายนัฐวุฒิ กลิ่นหวานประมง 
7 015730151004-4 นางสาวรุ่งรัตน์ เฮงประยูรประมง 
8 015730151005-1 นางสาวชิดดาว น้ำทิพย์ประมง 
9 015730151006-9 นายสิทธิพงษ์ เพ็ชรากูลประมง 
10 015730151008-5 นางสาวพจมาศ ไหมทองประมง 
11 015730151014-3 นายวันเฉลิม ศรีเผือดประมง 
12 015730151015-0 นายวันชาติ ศรีเผือดประมง 
13 015730151018-4 นายจิตะภณ จันทีประมง 
14 015730151019-2 นางสาวอารียา บุญกุศลประมง 
15 015730151024-2 นายสิทธิภัค โพธิ์ทองประมง 
16 015730151025-9 นางสาวพลอยไพลิน พัตรทับทิมประมง 
17 015730151026-7 นางสาวสกุลรัตน์ พันธ์สางประมง 
18 015730151028-3 นางสาวสุปรียา ปู่พุกประมง 
19 015730151031-7 นางสาวนรีนาฎ บุญดัดประมง 
20 015730151032-5 นายATH VEASNAประมง 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 0:21:36