รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015630121019-1 นายเจษฎา คุริมาสัตวศาสตร์ 
2 015630121069-6 นางสาวพัชรี ไชยดำสัตวศาสตร์ 
3 015630121070-4 นายจิณณวัตร ปานเปลี่ยนสัตวศาสตร์ 
4 015630121077-9 นางสาวพรรณนิภา ทองปันสัตวศาสตร์ 
5 015730121005-8 นายมนต์รพี สุทธิโสภณสัตวศาสตร์ 
6 015730121010-8 นางสาวรวีวรรณ สุริวรรณโณสัตวศาสตร์ 
7 015730121011-6 นางสาวมณีดาว โกยเก็บสัตวศาสตร์ 
8 015730121013-2 นางสาวหทัยรัตน์ วงษ์เจริญสัตวศาสตร์ 
9 015730121014-0 นางสาวกรรณิการ์ กุลสุวรรณสัตวศาสตร์ 
10 015730121020-7 นางสาวอรทัย ชัยสนามสัตวศาสตร์ 
11 015730121024-9 นางสาวเสาวณีย์ โพธิ์อยู่สัตวศาสตร์ 
12 015730121029-8 นางสาวกัตติกา ท้วมพงษ์สัตวศาสตร์ 
13 015730121030-6 นางสาวอันธิกา รบชนะชนสัตวศาสตร์ 
14 015730121032-2 นางสาวนุสรา พุ่มคงสัตวศาสตร์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 21:19:17