รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015530161008-7 นางสาวสุพัชธา มั่นคงเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
2 015530161013-7 นายวสุภัค คำประทุมเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
3 015530161017-8 นางสาวชุติมา จรัลชลเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
4 015530161019-4 นางสาวจิรัชญา ปานทองเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
5 015630161001-0 นางสาวหัฐญา ศรีศุภผุดผ่องเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
6 015630161010-1 นายชานน ใบบัวเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
7 015630161012-7 นายปิยพันธ์ พุ่มโพธิ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
8 015630161015-0 นายจักรพงษ์ จูเจริญเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
9 015630161024-2 นายฉัตรชัย จินดากุลเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
10 015630161025-9 นายภูริ โพธิมลเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:52:13