รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015630111003-7 นางสาวควินณา สัจจชลพันธ์พืชศาสตร์-พืชสวน 
2 015630111019-3 นางสาวณัฐธิดา ขุนสิทธิ์พืชศาสตร์-พืชสวน 
3 015730111001-9 นายขจรศักดิ์ คงแป้นพืชศาสตร์-พืชสวน 
4 015730111008-4 นางสาวกนกนภา รันทดพืชศาสตร์-พืชสวน 
5 015730111021-7 นางสาวเจนจิรา ขันสะกุพืชศาสตร์-พืชสวน 
6 015730111032-4 นางสาวเมทาวี โคตะมะพืชศาสตร์-พืชสวน 
7 015730111036-5 นายศุภฤทธิ์ แก้วหาญพืชศาสตร์-พืชสวน 
8 015730111037-3 นายศุภรัตน์ แก้วหาญพืชศาสตร์-พืชสวน 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.205:20/8/2562 20:56:56