รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015530111027-8 นายพิพัฒน์ สวัสดีพืชศาสตร์-พืชไร่ 
2 015530111049-2 นางสาวปิยะนันท์ อิ่มสมบูรณ์พืชศาสตร์-พืชไร่ 
3 015530111052-6 นายจิตติ รุ่งเรืองพืชศาสตร์-พืชไร่ 
4 015630111027-6 นายจิรายุ จินต์สวัสดิ์พืชศาสตร์-พืชไร่ 
5 015730111003-5 นางสาวธัญกร ช้างดีพืชศาสตร์-พืชไร่ 
6 015730111011-8 นางสาววิลาวัณย์ พิมพาภรณ์พืชศาสตร์-พืชไร่ 
7 015730111014-2 สิบเอกภาณุวัฒน์ สำฤทธิ์พืชศาสตร์-พืชไร่ 
8 015730111022-5 นายอิทธิพล ลาภเงินพืชศาสตร์-พืชไร่ 
9 015730111026-6 นางสาวพิทยาภรณ์ ศิริแก้วพืชศาสตร์-พืชไร่ 
10 015730111031-6 สิบเอกอิทธิเดช พรมวงศ์พืชศาสตร์-พืชไร่ 
11 015730111033-2 นายทินวัฒน์ จั่นทับทิมพืชศาสตร์-พืชไร่ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:43:04