รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
-คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อหลักสูตร
1 015330161002-5 นางสาวขวัญใจ กล่อมเมฆเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
2 015330161003-3 นางสาวอรุณรัตน์ พิมพาภรณ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
3 015330161005-8 นายพิสูจน์ ฤทธีเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
4 015330161008-2 นางสาวรัตนาภรณ์ จินวุฒิเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
5 015330161023-1 นายดนุช ธุระกิจเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:27:27